Antena

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Antena za radio teleskop RT 7.5 Bauman, koji se nalazi u Moskovskoj regiji. Prečnik ogledala 7,5 m, radna talasna dužina 1-4 mm

Antena je uređaj [1] dizajniran da emituje ili prima radio talase [2] [3] .

Antene se, ovisno o namjeni, dijele na prijemne, odašiljajuće i prijemno-predajne. Antena u načinu prijenosa pretvara energiju primljenu od radio predajnika elektromagnetne oscilacije u elektromagnetski val koji se širi u svemiru. Antena u režimu prijema pretvara energiju elektromagnetnog talasa koji pada na antenu u elektromagnetnu oscilaciju, koja ulazi u radio prijemnik . Dakle, antena je pretvarač elektromagnetne oscilacije koja joj se dovodi kroz fider (naizmjenična električna struja, kanalizirana u valovodu elektromagnetnog vala) u elektromagnetno zračenje i obrnuto.

Prve antene je 1888. godine kreirao Heinrich Hertz tokom svojih eksperimenata da dokaže postojanje elektromagnetnog talasa ( Hertz Vibrator ) [4] . Oblik, veličina i dizajn naknadno kreiranih antena su izuzetno raznoliki i ovise o radnoj talasnoj dužini i namjeni antene. Antene napravljene u obliku komada žice, sistema provodnika, metalne rogove, metalnih i dielektričnih talasovoda , talasovoda sa metalnim zidovima sa sistemom urezanih proreza i mnoge druge vrste našle su široku upotrebu. Da bi se poboljšala svojstva usmjerenja, primarni emiter može biti opremljen reflektorima - reflektirajućim elementima različitih konfiguracija ili njihovih sistema, kao i sočivima.

Zračeći dio antena se po pravilu izrađuje od materijala koji provode električnu struju, ali može biti izrađen od izolacijskih (dielektričnih) materijala, mogu se koristiti poluvodiči i metamaterijali .

Sa stanovišta teorije električnih kola, antena je dvopolna (ili višepolna ), a snaga izvora koja se oslobađa na aktivnoj komponenti ulazne impedanse antene troši se na stvaranje elektromagnetnog zračenja. U upravljačkim sistemima, antena se smatra ugaonim diskriminatorom [5] - senzorom ugla neusklađenosti između smjera prema izvoru radio signala ili reflektora i smjera antene (na primjer, antena sa zbirnom razlikom). dijagram smjera kao dio radarske glave za navođenje). U sistemima prostorno-vremenske obrade signala, antena (antenski niz) se smatra sredstvom za uzorkovanje elektromagnetnog polja u prostoru.

Uobičajeno je da se antene sa obradom signala dodijele posebnoj klasi. Konkretno, jedan od takvih uređaja su antene sa virtuelnim (sintetizovanim) otvorom , koje se koriste u vazduhoplovnoj i svemirskoj tehnici za zadatke mapiranja i povećanja rezolucije korišćenjem koherentne akumulacije i obrade signala.

Animirani dijagram dipolnih antena koje emituju radio talase
Animirani dijagram dipola koji prima energiju od radio talasa

Princip rada

Ilustracija transformacije paralelnog kola u dipolnu antenu. Plave linije - linije sile električnog polja, crvene - magnetne.

Pojednostavljeno, princip rada antene je sljedeći. U pravilu antenska konstrukcija sadrži metalne (provodne) elemente koji su električno povezani (direktno ili preko dalekovoda- federa ) na radio predajnik ili prijemnik. U načinu prijenosa, naizmjenična električna struja koju stvara izvor (na primjer, radio predajnik) koja teče kroz provodne elemente takve antene, u skladu s Amperovim zakonom, stvara naizmjenično magnetsko polje u prostoru oko sebe. Ovo vremenski promjenjivo magnetsko polje, zauzvrat, ne samo da utječe na električnu struju koja ga je generirala u skladu s Faradejevim zakonom , već također stvara vrtložno električno polje koje se mijenja u vremenu oko sebe. Ovo naizmjenično električno polje stvara naizmjenično magnetno polje oko sebe, i tako dalje - nastaje međusobno povezano naizmjenično elektromagnetno polje , formirajući elektromagnetski val koji se širi od antene u svemir. Energiju izvora električne struje antena pretvara u energiju elektromagnetnog talasa i prenosi se elektromagnetnim talasom u svemir. U režimu prijema, naizmjenično elektromagnetno polje vala koji pada na antenu inducira struje na vodljivim elementima antenske strukture, koji se napajaju na opterećenje (feeder, radio prijemnik). Inducirane struje stvaraju napone na ulaznoj impedanciji prijemnika.

Karakteristike antene

Elektromagnetno zračenje koje generiše antena ima svojstva usmerenosti i polarizacije . Antena, kao dvopolna mreža, ima ulaznu impedanciju (impedanciju). Prava antena pretvara samo dio izvorne energije u elektromagnetski talas; ostatak energije se troši u obliku toplinskih gubitaka. Za kvantitativnu procjenu navedenih i niza drugih svojstava, antena se opisuje skupom radiotehničkih i projektnih karakteristika i parametara, a posebno:

Primjer dijagrama usmjerenosti antene i parametri: širina dijagrama antene, usmjerenost, kontrola usmjerenja, UBL, koeficijent supresije povratnog zračenja

Niz električnih karakteristika antena kao recipročnih uređaja (pasivni linearni multipolni ) u režimima prenosa i prijema je isti, uključujući: DN (LPC, KU, UBL) i ulaznu impedansu. Na primjer, dijagrami usmjerenja antene u načinu prijema i u načinu odašiljanja su isti.

Glavne vrste antena

Snažna antena za TV toranj ( 326 metara iznad zemlje, snimljeno superzumom)
Antensko-jarbolna konstrukcija sa postavljenim antenama
TV antene tipa " valni kanal " metarskog i decimetarskog opsega
TV antena na jarbolu. Ovakav stav je vrlo tipičan za ruralna područja.
Vibrirajuće ugaone antene na prvom veštačkom satelitu Zemlje razvio je profesor RTF MPEI G. T. Markov. Dvije antene [14] su raspoređene poprečno, svaka se sastoji od dvije krakove dužine 2,4 m i 2,9 m dužine, ugao između krakova u paru je 70°. Takva antena na radnim talasnim dužinama od 15 i 7,5 m davala je gotovo ujednačenu karakteristiku usmerenosti (potrebnu zbog činjenice da satelit nije bio orijentisan) i dobre ulazne impedanse, uzimajući u obzir uticaj metalnog tela satelita.
Talasovod proreza HEADLIGHT kao dio navođenje glave od Kh-35 anti-brod raketa E. MAKS-2005 .

Sadržaj ovog odjeljka prije nije klasifikacija, već jednostavan popis tipova antena sa linkovima na njihove detaljnije opise.

UHF sobna televizijska antena u obliku okvira.
 • Teleskopska antena [15]

Primjeri izvanrednih dizajna

Sredstva za zaštitu od spoljašnjih uticaja

Zanimljive informacije

 • Električni parametri antene (dimenzija antene, ulazna impedansa) neće se promijeniti ako se sve njene dimenzije i valna dužina promijene isti broj puta (princip elektrodinamičke sličnosti).
 • Amplitudno-fazna distribucija (distribucija kompleksne amplitude struje kao funkcija koordinata preko otvora antene) i dijagram zračenja antene u dalekoj zoni kao funkcija ugaonih koordinata ( prostornih frekvencija ) povezani su Fourierovom transformacijom . Prilikom pronalaženja oblika DN zgodno je koristiti teoreme vezane za Fourierovu transformaciju.
 • Efektivne dimenzije antena sa sintetičkim otvorom mogu biti desetine i stotine kilometara.
 • Parametri pasivnih antena u linearnim nežirotropnim medijima ne zavise od toga da li antena radi na prijem ili prenos, što proizilazi iz teoreme reciprociteta.

Programi za analizu parametara i sintezu antena

Dizajniranje dobre antene je izazovno, netrivijalno i često izazovno. Поэтому при проектировании антенн идут на компромисс, так как антенна должна не только обеспечить требуемую диаграмму направленности и заданные электрические параметры, её конструкция должна быть ещё и прочной, недорогой, технологичной, стойкой к воздействию окружающей среды, ремонтопригодной, а в последнее время — часто выдвигается требование экологичности — минимизации возможного вреда от излучения и затрат на утилизацию.

С другой стороны, задача анализа (определения электромагнитных параметров антенны известной конструкции) с появлением компьютеров в большинстве случаев может быть успешно решена. Для этого создано и продолжает разрабатываться программное обеспечение ЭВМ, использующее численные методы решения задач электродинамики для анализа электрических параметров антенн. Многие из таких программ являются достаточно сложными в освоении коммерческими САПР , что существенно ограничивает их применение радиолюбителями и DIY -сообществом. Вот некоторые из них:

Специализирующиеся производители

См. также

Примечания

 1. Устройство — совокупность элементов, то есть составных частей, представляющая единую конструкцию. ГОСТ 2.701-84. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению.
 2. ГОСТ 24375-80. Радиосвязь. Термины и определения. ГОСТ даёт определение: «Антенна — устройство для излучения и приёма радиоволн»
 3. Традиционно при определении термина «антенна» используют термин «радиоволны» (ГОСТ 24375-80 и др.), подчеркивая тем самым, что антенны применяются в радиочастотном диапазоне . Однако с появлением опытных образцов наноантенн , способных принимать электромагнитное излучение оптического диапазона ( инфракрасного и видимого участков спектра), традиционное определение термина «антенна» нуждается в корректировке.
 4. Антенна — статья из Физической энциклопедии
 5. Дискриминатор — функциональный узел, выполняющий сравнение двух входных сигналов, выходной сигнал которого пропорционален разности этих сигналов
 6. Характеристика направленности антеннызависимость создаваемой ею напряженности поля от направления (то есть от радиус-вектора точки наблюдения, при фиксированном расстоянии r от антенны). Как правило, используется сферическая система координат (направление задается угломестным и азимутальным углами θ и φ ), и характеристика направленности определяется в дальней зоне антенны . Полагая один из углов, задающих направление, постоянным, получают характеристику направленности антенны в той или иной плоскости, например, в азимутальной, горизонтальной или вертикальной. Характеристика направленности антенны — векторная комплексная величина, параметрами которой также являются частота f и расположение антенны относительно системы координат (координаты фазового центра и ориентация антенны). Графическое представление характеристики направленности антенны называют диаграммой направленности антенны : амплитудной или «по мощности», которые могут определяться по модулю или по той или иной компоненте вектора напряженности поля — θ-, φ-, указанной основной или паразитной (кроссполяризационной) компоненте и др.; фазовой; поляризационной. Таким образом, следует различать характеристику направленности и диаграмму направленности антенны.
 7. слабонаправленная, карандашная, суммарно-разностная, специальной формы и др.
 8. фиксированная в пространстве или сканирующая (по способу: с механическим, электрическим, частотным и др. сканированием); с постоянной или изменяемой формой (например, адаптируемая).
 9. Зондирующая электромагнитная волна, встречающая на своем пути антенну, возбуждает в ней переменные токи. Наводимые в антенне переменные токи, в свою очередь, сами создают электромагнитное поле. Иными словами, энергия зондирующей волны не только поглощается в антенне и подключенной к ней нагрузке и переходит в тепло, но и частично переизлучается обратно в пространство, то есть антенна обладает способностью отражать электромагнитные волны и характеризуется ЭПР .
 10. Действующая высота антенны — коэффициент, равный отношению амплитуд ЭДС на клеммах антенны и напряженности электрического поля в месте расположения антенны. Действующая высота антенны — электрический параметр, применяемый для проволочных антенн и аналогичный эффективной площади антенны, применяемой для апертурных антенн. Действующая высота антенны не тождественна ни длине антенны, ни высоте расположения антенны над поверхностью грунта, название обусловлено размерностью (м).
 11. Векторная импульсная характеристика (ВИХ) антенны (от англ. Vector Effective Height — векторная эффективная высота) — обобщение параметра действующая высота антенны на случай нестационарного электромагнитного поля и произвольной ориентации антенны относительно вектора напряженности электрического поля. ВИХ позволяет рассчитать отклик антенны на электромагнитный импульс с произвольной пространственно-временной зависимостью.
 12. Векторная передаточная характеристика — фурье-пара векторной импульсной характеристики антенны.
 13. В некоторых источниках используется термин энергетический потенциал ; в радиолокации и радиосвязи энергетический потенциал имеет другое значение и определяется как отношение мощности радиопередатчика к пороговой чувствительности радиоприемника, выраженное в децибелах.
 14. Г. Т. Марков, Д. М. Сазонов. Антенны. М.: Энергия, 1975. С. 497.
 15. ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ АНТЕННА . Словари, энциклопедии и справочники - бесплатно Онлайн - Slovar.cc . Дата обращения: 7 июля 2020.
 16. Симметричный вибратор — проволочная (то есть состоящая из проводника, размеры поперечного сечения которого много меньше длины проводника) антенна, состоящая из двух проводников (плеч) одинаково длины, расположенных симметрично относительно некоторой плоскости.
 17. Разрезной вибратор — вибраторная антенна, в которой плечи являются отдельными проводниками и в которой возбуждение осуществляется путём создания ЭДС между ближайшими концами плеч.
 18. Шунтовой вибратор — вибраторная антенна, в которой плечи являются единым проводником, а возбуждение осуществляется с помощью шунта или двух шунтов — проводников, расположенных параллельно плечам и подключенных к ним на некотором расстоянии от центра симметрии. Шунтовое питание позволяет увеличить входное сопротивление вибратора, выполнить вибратор в виде единого проводника (например, металлической трубки) и тем самым повысить его механическую прочность, а также заземлить точку нулевого потенциала вибратора и тем самым исключить необходимость в разделительном изоляторе в точке питания и обеспечить молниезащиту.
 19. Петлевой вибратор — предельный случай шунтового вибратора, в котором длина шунта совпадает с длиной вибратора. Входное сопротивление петлевого вибратора, состоящего из разрезного вибратора и подключённого к его дальним концам шунта такой же длины и диаметра, в 4 раза больше, чем собственно у разрезного вибратора в таких же условиях; если используется два шунта — то сопротивление будет больше в 9 раз . Петлевой вибратор удобно возбуждать двухпроводным фидером, коаксиальной линией передачи с симметрирующим U-коленом, а также использовать как активный элемент антенн « волновой канал » (где он позволяет увеличить полное, то есть собственное + вносимое, входное сопротивление, которое часто оказывается слишком низким, а также заземлить активный элемент и тем самым обеспечить молниезащиту). Вариант исполнения шунтового вибратора в виде вибратора Надененко — антенна ВГДШ (вибраторная горизонтальная диапазонная шунтовая).
 20. Диполь Надененко , антенна ВГД (вибраторная горизонтальная диапазонная) — проволочная вибраторная антенна декаметрового диапазона с увеличенным диаметром плеч (до нескольких метров) для расширения рабочей полосы частот. Плечи выполнены из набора параллельных проводников, разделённых металлическими обручами и имитирующих цилиндрический проводник большого диаметра. На концах плеч проводники образуют конус — сходятся в одну точку и соединяются концевым изолятором и изолятором точки питания. Возбуждение — двухпроводной линией. Применяются варианты в виде петлевого вибратора Пистолькорса (антенна ВГДШ — вибраторная горизонтальная диапазонная шунтовая) и несимметричного вибратора (штырь). Широко используются на передающих радиоцентрах
 21. Уголковая вибраторная антенна — симметричная вибраторная антенна, плечи которой располагаются в горизонтальной плоскости под углом друг к другу. Антенна обеспечивает близкую к равномерной диаграмму направленности в горизонтальной плоскости.
 22. от англ. Inverted «V» — перевернутая «V», симметричный вибратор с наклоненными к плоскости симметрии плечами
 23. «Коаксиальная» антенна — вертикальный симметричный трубчатый полуволновый вибратор, возбуждаемый в зазоре коаксиальным фидером, проходящим внутри одного из трубчатых плеч. Это плечо выполняет функцию симметрирующего устройства типа четвертьволновый стакан. По принципу действия эта антенна близка к антенне CFR. Антенна используется для радиосвязи в диапазонах ОВЧ и УВЧ при невысокой мощности радиопередатчика.
 24. CFR (от англ. Controlled Fider Radiation , антенна с управляемым излучением фидера) — вибраторная горизонтальная антенна диапазона ВЧ, в которой одним из плеч (четвертьволновым противовесом) служит внешняя поверхность экрана коаксиального кабеля (фидера). Электрическую длину этого плеча ограничивают, создавая в требуемом месте большое реактивное сопротивление (индуктивная катушка из фидера, феррит, фильтр-пробка ). По принципу действия эта антенна близка к «коаксиальной» антенне.
 25. Несимметричный вибратор — вибраторная антенна, не имеющая плоскости симметрии. Под несимметричным вибратором понимают вибраторную антенну с разной длиной или формой плеч, с различным числом проводников, образующих плечи, с другой асимметрией. К несимметричным вибраторам относят штыревые антенны, в которых одним из плеч служит реальный прямолинейный проводник, расположенный перпендикулярно проводящей поверхности (металлическому диску, поверхности грунта и др.), причем эта поверхность используется в качестве второго проводника.
 26. от англ. Ground Plane — земляная плоскость, штыревая антенна с проволочными противовесами
 27. Укороченная штыревая антенна — штыревая антенна, физическая длина излучающей части которой меньше электрической (резонансной) длины.
 28. Коллинеарная антенна (от англ. colliear — на одной прямой) — многоэлементая штыревая антенна диапазона УВЧ, в которой трубчатые вибраторы расположены вдоль одной прямой и соединены через LC-цепи или шлейфы, обеспечивающие синфазное возбуждение токов в вибраторах.
 29. J-образная антенна — несимметричный вариант шунтового вибратора для диапазонов ВЧ и УВЧ. Штырь с шунтовым питанием и проволочными противовесами, по форме напоминающий букву «J», с заземленным (не требующим изолятора) «длинным» элементом.
 30. Расчет элементов J-образной антенны
 31. Антенна Александерсена — несимметричный вариант шлейф-вибратора Пистолькорса с несколькими шлейфами и удлинением индуктивностями в местах соединения с заземлением. Антенна предназначена для диапазонов ДВ и СДВ. Шлейфы позволяют поднять сопротивление излучения в точке питания. Марков Г. Т., Сазонов Д. М. Антенны. М.: Энергия, 1975. С. 511—512.
 32. Директорная антенна — многоэлементная антенна продольного излучения, содержащая один или несколько активных [en] (то есть электрически соединенных с источником возбуждения) элементов и один или несколько пассивных [en] (возбуждаемых за счет электродинамической связи с другими элементами) элементов-директоров, определяющих форму диаграммы направленности и размещенных в направлении её максимума относительно активных элементов.
 33. Г. З. Айзенберг, С. П. Белоусов, Э. М. Жубенко и др. Коротковолновые антенны / Под ред. Г. З. Айзенберга. М: Радио и связь, 1985. С. 312—343. С. 224—263
 34. Щелевой вибратор — антенна в форме тонкой щели, прорезанной в металлической поверхности.
 35. Пазовая антенна — несимметричный вариант щелевой антенны, то есть щель, прорезанная в кромке металлической поверхности и возбуждаемая в зазоре щели вблизи кромки.
 36. Класс антенн, у которых излучение происходит через раскрыв (плоское отверстие — апертуру). Наибольшее распространение получили в СВЧ-диапазоне
 37. Зеркальная антенна с вынесенным (от англ. offset — смещение) из фокуса параболического рефлектора облучателем. Рефлектор практически не затеняется облучателем, и негативное влияние рассеяния на облучателе на характеристики антенны снижено
 38. Двухзеркальная антенна, оснащённая вспомогательным рефлектором выпуклой формы
 39. Двухзеркальная антенна, оснащённая вспомогательным рефлектором вогнутой формы
 40. Антенна, применяемая в радиолокации воздушных целей, с диаграммой направленности специальной формы, позволяющей скомпенсировать зависимость мощности радиолокационного отклика от дальности до цели. Выполняется как зеркальная антенна с рефлектором сложной формы либо как антенная решетка со специально подобранным амплитудно-фазовым распределением. Косекансная диаграмма направленности выгодна и для передающих радио- и телевещательных антенн, чтобы уменьшить ненужную высокую напряженность электромагнитного поля на территории вблизи передающей антенны и сосредоточить её на более отдалённых территориях.
 41. Диаграммообразующее устройство для антенной решётки (АР), содержащее набор облучателей, вспомогательную антенную решётку и систему фидеров (на основе коаксиальных кабелей, металлических волноводов) различной длины, соединяющую вспомогательную АР с основной АР и выполняющую функцию линзы (преобразующую сферический фронт волны облучателя в плоский фронт волн на входах излучающих элементов основной АР, причём наклон плоского фронта определяется местоположением облучателя относительно вспомогательной АР).
 42. Позволяет излучать электромагнитную волну с круговой поляризацией. Наибольшее распространение получили в дециметровом диапазоне. Часто применяется на борту космических аппаратов, размещённых не на геостационарной орбите, и в облучателях зеркальных антенн наземных станций спутниковой связи
 43. V-образная антенна ( англ. V-beam ) — симметричная проволочная антенна направленного действия декаметрового диапазона, состоящая из двух прямолинейных проводников, сходящихся в точке питания и подключенных на дальних концах к заземленным поглощающим нагрузкам. В плане напоминает букву V, оптимальное по КНД значение угла между проводниками связано с длиной проводников, направление максимума диаграммы направленности совпадает с гипотенузой угла. Является симметричным аналогом нагруженной антенны «длинный провод».
 44. В плане имеет форму ромба. Симметричная проволочная антенна направленного действия, модификация V-образной антенны с одной поглощающей нагрузкой, включенной между плечами на противоположном точке питания конце. Применяется в декаметровом диапазоне.
 45. Приёмная антенна направленного действия в виде прямолинейного проводника, расположенного на небольшой высоте над поверхностью грунта. Применяется в диапазонах средних и коротких волн
 46. По форме напоминает букву V. Образуется при подвесе средней точки провода антенны Бевереджа на большой высоте с образованием равнобедренного треугольника (полуромба) в вертикальной плоскости;
 47. Вариант полученный преобразованием V-образной антенны в вертикальной плоскости, при которой точка подвеса смещается ближе к радиостанции и образуются плечи антенны разной длины
 48. Антенны БС, БЕ, БИ — антенны бегущей волны с излучающими элементами-вибраторами, подключенными к собирающей двухпроводной линии передачи через сопротивления, емкости или индуктивности. Англ. название — Fish Bone («рыбья кость»). Г. З. Айзенберг, С. П. Белоусов, Э. М. Жубенко и др. Коротковолновые антенны / Под ред. Г. З. Айзенберга. М: Радио и связь, 1985. С. 312—343.
 49. Разновидность полосковой антенны, изготавливаемая по печатной технологии на диэлектрическом основании, что позволяет снизить её стоимость и сократить габаритные размеры.
 50. от англ. Planar inverted «F» — планарная перевернутая «F». Слюсар В.И. Антенны PIFA для мобильных средств связи: многообразие конструкций. //Электроника: наука, технология, бизнес. – 2007. - № 1. – С. 64 - 74.
 51. Тип антенн с сингулярными функциями , описывающими их характеристики
 52. Антенна, монтируемая по технологии SMD
 53. Сокращение от «логарифмическая периодическая антенна» — класс антенн с периодической зависимостью геометрических параметров и электрических характеристик от логарифма частоты
 54. Антенная решетка — совокупность излучающих элементов, расположенных в определённом порядке, ориентированных и возбуждаемых так, чтобы получить заданную диаграмму направленности.
 55. Пассивная или активная антенная система, представляющая собой совокупность аналого-цифровых (цифро-аналоговых) каналов с общим фазовым центром, в которой формирование диаграммы направленности осуществляется в цифровом виде, без использования фазовращателей
 56. CTS —- Continuous Transverse Stub
 57. Рамка с периметром λ min и диаграммой направленности типа восьмерка. Пеленгация осуществляется вращением антенны. Для устранения неоднозначности пеленга и формирования диаграммы направленности типа кардиоида антенна дополняется ненаправленным штыревым элементом и схемой сложения сигналов.
 58. Модификация рамочной пеленгаторной антенны для автоматизации пеленгации, содержащая две рамочные антенны, плоскости которых взаимно перпендикулярны. Выходы рамочных антенн подключаются к гониометру .
 59. Антенна Эдкока (по фамилии изобретателя, 1919 г.) — четырёхэлементная пеленгаторная антенная решетка диапазонов КВ и УКВ. Вертикальные ненаправленные элементы антенны расположены на плоскости в углах квадрата с длиной диагонали λ min , причем диагонально-противоположные элементы соединены линией передачи параллельно-встречно. Выходами каждой из двух пар элементов являются средние точки соединяющей линии передачи. Таким образом, антенна имеет две пары клемм и действует аналогично пеленгаторной антенне в виде пары перпендикулярных друг другу рамочных антенн с периметром λ min : если диагональ квадрата параллельна фронту падающей волны (направление минимума диаграммы направленности), то расположенные на этой диагонали вибраторы возбуждаются синфазно, и на выходе этой пары напряжение равно нулю; если фронт набегает вдоль диагонали (направление максимума диаграммы направленности), то фазы токов вибраторов различны, и полной компенсации напряжений на выходе этой пары не происходит. В качестве элементов антенны используются несимметричные (штыри) или симметричные вибраторы. Выходы антенны подключается к гониометру , XY-каналам осциллографа или иному средству определения пеленга . Для устранения неоднозначности пеленга антенна снабжается пятым элементом.
 60. Антенна Вулленвебера (от нем. Wullenweber ) — пеленгаторная кольцевая фазированная антенная решетка декаметрового диапазона дальнего действия, состоящая из цилиндрического экрана-сетки, расположенных с внешней стороны нескольких десятков-сотен вертикальных вибраторных элементов (два концентрических кольца — два диапазона), системы фидеров и аппаратного центра. Антенна и принципы её использования разработаны в конце 1930-х годов в Германии, с 1950-х десятки антенн по всему миру использовались США и СССР.
 61. Антенны с синтезированной апертурой
 62. Антенная решетка, излучающие элементы которой подключены к многоканальному гибридному оптоэлектронному процессору, осуществляющему формирование характеристики направленности
 63. Антенна, размеры которой меньше половины длины волны принимаемых электромагнитных колебаний
 64. Tianxiang Nan, Hwaider Lin, Yuan Gao, Alexei Matyushov, Guoliang Yu, Huaihao Chen, Neville Sun, Shengjun Wei, Zhiguang Wang, Menghui Li, Xinjun Wang, Amine Belkessam, Rongdi Guo, Brian Chen, James Zhou, Zhenyun Qian, Yu Hui, Matteo Rinaldi, Michael E. McConney, Brandon M. Howe, Zhongqiang Hu, John G. Jones, Gail J. Brown & Nian Xiang Sun, «Acoustically actuated ultra-compact NEMS magnetoelectric antennas», Nature Communications, 8, 296, pp. 1 — 8, 22 August 2017. [1]
 65. Коаксиальный кабель с намеренно ухудшенной экранировкой. Используется для организации радиосвязи в тоннелях, шахтах
 66. Дмитрий Сафин. Реализована оптическая «наноантенна» (недоступная ссылка) (21 августа 2010). — Компьюлента . Дата обращения: 27 ноября 2012. Архивировано 14 июля 2014 года.

Галерея

Литература

 • Пистолькорс А. А. Антенны. — М. : Связьиздат, 1947. — С. 478.
 • Панченко Б. А., Нефёдов Е. И. Микрополосковые антенны. — М. : Радио и связь, 1986. — С. 144. — 9400 экз.
 • Белоцерковский Г. Б. Основы радиотехники и антенны. — М. : Советское радио, 1969. — 432 с.
 • Антенны и устройства СВЧ / Под ред. Д. И. Воскресенского.. — М. : Радио и связь, 1981. — 432 с.
 • В. С. Филиппов, Л. И. Пономарев, А. Ю. Гринев и др. Антенны и устройства СВЧ. Проектирование фазированных антенных решеток / Под ред. Д. И. Воскресенского.. — Радио и связь, 1994. — 592 с.
 • Устройства СВЧ и антенны. Проектирование фазированных антенных решеток. Изд. 4-е, доп. и перераб. / Под ред. Д. И. Воскресенского. — М. : Радиотехника, 2003. — 632 с.
 • Должиков В. В., Цыбаев Б. Г. . Активные передающие антенны. — М. , 1984. — 144 с.
 • Бова Н. Т., Резников Г. Б. Антенны и устройства СВЧ. — К. : Вища школа, 1982. — 272 с.
 • Долуханов М. П. Распространение радиоволн. — М. : Связь, 1965. — 399 с.
 • Коротковолновые антенны / Под ред. Айзенберга. — М. : Радио и связь, 1985. — 536 с.
 • Ротхаммель К. Антенны = перевод с немецкого. — СПб. : «Бояныч», 1998. — 656 с.
 • Ерохин Г. А., Чернов О. В., Козырев Н. Д., Кочержевский В. Д. Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн . — М. : Горячая линия — Телеком, 2007. — 496 с.
 • Драбкин А. Л., Коренберг Е. Б. Антенны. — М. : Радио и связь, 1992.
 • Кисмерешкин В. П. Телевизионные антенны для индивидуального приема. — М. : Связь, 1976.
 • Журнал «Антенны» . Международный научно-технический и теоретический журнал, издаваемый редакцией «Радиотехника» (Москва)
 • Периодические издания IEEE : «IEEE Antennas and Propagation Magazine» , «IEEE Transactions on Antennas and Propagation»

Ссылки